Полезно - Календар на събитията

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВАРНА
ОБЩИНА ВАРНА
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ – ВАРНА
„СДРУЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНО ОБЩЕСТВО“ – ВАРНА
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ВАРНА

О Б Я В Я В А Т

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОРЕТО, МОРЕТО, МОРЕТО…“
ЗА ЛИТЕРАТУРА – ПОЕЗИЯ И ПРОЗА И ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
Ученици от цялата страна от 1-ви до 12-ти клас от училищата и извънучилищните звена.
РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРА:
ЦЕЛИ: Да се провокират творческите търсения на децата и младите хора и да се насочи вниманието им към красотата и духовната сила на българското море.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:
Всеки участник има право да участва с най-много пет творби, написани на компютър: 5 стихотоворения на морска тематика или от 1 до 5 разказа /не повече от 3 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта/. Конкурсът е явен, всички творби се придружават с данни за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, възраст на участника, клас, училище/извънучилищно звено/.
РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА РИСУНКА:
ЦЕЛИ: Развитие на таланта, компютърните умения и въображението на малките художници.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РИСУНКИТЕ :
1.1. Да са изработени на графична програма по избор
1.2. Формат на рисунката до А4 /210х297 или 297 х210 мм/, до 2 броя на участник.
1.3. Да бъдат представени разпечатани на мастилено-струен принтер или изпратени по електронната поща.
1.4. Да не се вмъкват готови обекти от други програми или картинки.
1.5. Данни за участниците да бъдат написани на гърба на рисунката: трите имена, години, клас, училище и телефон за контакт.

Рисунки, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране.
Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група, както и поощрителни награди.

КЛАСИРАНЕ:
Извършва се в три възрастови групи : От І-ви до ІІІ -ти клас, от ІV-ти до VІІ-ми клас, от VІІI-ми до ХІІ-ти клас. Ще бъдат присъдени първа, втора , трета награда и по две поощрения за всяка възрастова група и раздел.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:
Творбите за участие в конкурса се приемат до 31 октомври 2010 г по пощата на адрес: гр. Варна, ул. „Ал.Пушкин“№7, Общински детски комплекс за конкурса „Морето,морето,морето…“ или като прикачен файл на електронния адрес:

За литературни творби: [email protected]
За компютърни рисунки: [email protected]
Тел. за връзка: 052/612107; 052/639 374

Всеки автор може да участва и в двата раздела.
Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризирането и презентирането на конкурса.
Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.
Протоколите от заседанието на журито, както и мястото и  началния час на награждаването ще бъдат публикувани в сайта на ОДК www.odk-varna.com. Връчването на наградите ще се проведе  на 20 ноември 2010г.

*Забележка: Награди няма да се  изпращат по пощата. При невъзможност за присъствие на награждаването,  участниците трябва да осигурят свой представител. Непотърсени награди в срок от 15 дни от датата на награждаването ще бъдат анулирани.